Regulamin konkursu

 

next77

Sprawdź jak wziąć udział w konkursie >>LINK<<

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie "Odkryj moc filtra" organizowanym na stronie www.next77.pl


I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu "Odkryj moc filtra" jest Next77 sp. z o.o., adres: ul. Bonarka 11, 30-417 Kraków, NIP 679-30-868-95, tel. 796002503, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . („Organizator“).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Next77 sp. z o.o.

3. Organizator stanowi podmiot przekazujący nagrodę.

4. Celem konkursu jest propagowanie sztuki fotograficznej.

5. Konkurs organizowany jest tylko na terenie Polski.

6. Konkurs trwa w okresie od dnia --- do dnia --- („Okres Trwania Konkursu”).

7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook, czy Instagram ani podmiotami prowadzącymi te serwisy, w tym Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

9. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora.

 

II. Uczestnicy

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych wydatków poniesionych przez Uczestników Konkursu. Organizator nie przewiduje nagród za samo uczestnictwo w Konkursie.

3. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być osoby fizyczne, będące konsumentami (tj. biorące udział w Konkursie w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową), będące użytkownikami strony www.next77.pl, spełniające warunki korzystania (określone w regulaminie), mające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

4. Uczestnikiem może być osoba, która w dniu wzięcia udziału w Konkursie spełnia następujące warunki:

   a) ukończony 18 rok życia,

   b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

   c) zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,

   d) posiada aktywne konto na stronie www.next77.pl

5. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez zarejestrowanie się na stronie www.next77.pl, akceptację regulaminów, polityki prywatności oraz  jednorazowo, przesyłając do 3 zdjęć określając tytuł oraz krótki opis dla każdej z fotografii. Aby praca została zakwalifikowana jako biorąca udział w konkursie, kryteria te muszą zostać spełnione łącznie, jednocześnie i nierozerwalnie. Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu („Zgłoszenie Konkursowe”).

6. Jeden uczestnik może wygrać maksymalnie 1 nagrodę.

7. Uczestnik wyraża zgodę na publikację nadesłanej fotografii na stronie internetowej i mediach społecznościowych organizatora konkursu oraz jego partnerów.

8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

 

III. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Next77 sp. z o.o., adres: ul. Bonarka 11, 30-417 Kraków, NIP 679-30-868-95, tel. 796002503, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia Akcji, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami.

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres do wysłania nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursu lub otrzymania nagrody.

4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnika należy kontaktować się adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Informujemy, że dane osobowe podane Organizatorowi przez Uczestników, w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie i w celu wysłania nagrody, będą zbierane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - art. 6 ust. 1 lit. b; ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Uczestnika do upływu przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe Uczestnika tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług IT, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane dane osobowe Uczestnika będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

8. Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

   a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,

   b) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

   c) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych i wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem, Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu.

   d) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

   e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

   f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Administrator dokona takiego przesłania jeżeli będzie to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Uczestnikowi tylko co do tych danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z zawartą umową. Uczestnik może realizować prawa, o których mowa powyżej, kontaktując się z Administratorem zgodnie z danymi podanymi w ust. 1 lub 4 powyżej.

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

IV. Zasady Konkursu

1. Uczestnik zgłasza do konkursu fotografie swojego autorstwa poprzez zasady określone w punkcie II.3; II.4; II.5, tj. zgłoszenie następuje poprzez zarejestrowanie się na stronie www.next77.pl, akceptację regulaminów, polityki prywatności oraz  jednorazowo, przesyłając do 3 zdjęć określając tytuł oraz krótki opis dla każdej z fotografii. Aby praca została zakwalifikowana jako biorąca udział w konkursie, kryteria te muszą zostać spełnione łącznie, jednocześnie i nierozerwalnie.

2. Założeniem konkursu jest przesłanie przez uczestnika najciekawszych zdjęć przedstawiających kadry, które mogłyby wiele zyskać przy zastosowaniu filtra fotograficznego marki Hoya. Uczestnik musi dodać opis do każdego dodanego zdjęcia konkursowego opisujący, który filtr marki Hoya mógłby sprawić, żeby było ono jeszcze lepsze i jak jego działanie zmieniłoby finalny efekt.

3. Zgłaszana fotografia (Praca Konkursowa ) musi spełniać regulamin strony, na której jest zgłaszana.

4. Termin początkowy zgłaszania prac rozpoczyna się w dniu --- Termin zakończenia zgłaszania prac wyznaczony jest na dzień ---.

5. Termin uruchomienia możliwości oddawania głosów na wybrane fotografie przez użytkowników strony trwa od ---. do ---.

6. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych określonych przez Organizatora, nadesłane w sposób inny niż ustalony przez Organizatora lub nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie.

7. Rozstrzygnięcie Konkursu polega na wytypowaniu 1 zdjęcia przez wszystkich odwiedzających stronę www.next77.pl. W wyniku oddawania głosów przez odwiedzających stronę www.next77.pl wygrywa 1 zdjęcie, które w wyniku głosowania uzyska największą ilość oddanych głosów do czasu zakończenia trwania konkursu.

8. Jeden uczestnik może wygrać maksymalnie 1 nagrodę.

9. Dane zwycięzcy Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Organizatora Konkursu oraz partnerów do 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu- Uczestnik wyraża zgodę na publikację w tym celu jego następujących danych osobowych: imię i nazwisko.

10. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:

   a) nie może być antyreklamą (w tym produktów lub usług) ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu;

   b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;

   c) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;

   d) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku,

   e) nie może być obraźliwa w stosunku do Organizatora ani jakiejkolwiek osoby lub podmiotu trzeciego.

11. W przypadku stwierdzenia, że Praca Konkursowa spełnia którykolwiek z warunków wymienionych w ust. 10 powyżej, taka Praca Konkursowa nie będzie podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

12. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.

 

V. Nagroda

1. W konkursie przyznawane są następujące nagrody:

   I miejsce: - Voucher do wykorzystania w oficjalnym sklepie store.hoyafilter.pl na dowolny filtr marki Hoya w rozmiarze od 37mm do 77mm o wartości 200zł!

2. Po ogłoszeniu wyników konkursu, w terminie do 7 dni roboczych do Uczestnika będącego laureatem Konkursu zostanie wysłany e-mail z prośbą o podanie danych niezbędnych do dostarczenia nagrody tj. imienia i nazwiska oraz adresu. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora do laureatów w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora danych, o których mowa w niniejszym pkt. 2.

3. Nagrody w konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody – z uwagi na wartość – korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Jeżeli Uczestnik, po nawiązaniu kontaktu ze strony Organizatora nie prześle Organizatorowi informacji adresowych, w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości kanałami komunikacji elektronicznej od Organizatora, prawo do nagrody wygasa.

5. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane kurierem na koszt organizatora. Wysyłka nagród odbywa się globalnie. Laureat jest zobowiązany wskazać adres do wysyłki.

6. Przyznana nagroda nie podlega wymianie i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny.

7. Organizator informuje, że w razie podania przez laureatów Konkursu nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych, może być uniemożliwione wydanie nagrody pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

 

VI. Licencja

1. Prawa autorskie do fotografii pozostają przy ich twórcach. Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieograniczonej w czasie i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie ze zgłoszonych do udziału w konkursie prac na terytorium całego Świata poprzez publiczne udostępnianie ich na stronie oraz mediach społecznościowych organizatora w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz poprzez zwielokrotnianie ich technikami wykorzystywanymi w celu udostępniania prac.

2. Zdobywca nagrody zezwala Organizatorowi na korzystanie z opracowań prac bez odrębnego wynagrodzenia.

3. Organizator zobowiązuje się utrzymywać oznaczenia autorstwa pracy wprowadzone przez zdobywcę nagrody.

4. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi powyższej licencji bez odpłatności.

5. Zgłaszając zdjęcia, Uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych zdjęciach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.

6. Uczestnik przysyłając w ramach Zgłoszenia zdjęcie, na którym utrwalony jest wizerunek innej osoby niż Uczestnik potwierdza, iż uzyskał od tej osoby zgodę na wykorzystanie tego zdjęcia w ramach Zgłoszenia w tym na wykorzystywanie zdjęcia przez Organizatora zgodnie z Regulaminem oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oświadcza, iż osoba na zdjęciu wyraziła zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku, utrwalonego na zdjęciu, poprzez opublikowanie zdjęcia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w ramach Konkursu, a także w materiałach reklamowych i promocyjnych. Powyższa zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku osoby utrwalonej na ww. zdjęciu poprzez publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w celach reklamowych bez ograniczeń w czasie oraz bez konieczności uzyskania jej każdorazowej zgody i bez wynagrodzenia. W przypadku utrwalenia na Zdjęciu wizerunku Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na powyższe.

 

VII. Reklamacje i pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

1. Wszelkie reklamacje, w tym dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu, winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład:

   a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłej z zawartej umowy.

    b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

   c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

6. Dodatkowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.

2. Niemożność doręczenia nagrody rzeczowej lub wypłacenia nagrody pieniężnej z powodu podania przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych powoduje, że prawo do nagrody wygasa, jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w inny sposób.

3. Nieodebranie przez Uczestnika prawidłowo zaadresowanej przesyłki z nagrodą i jej zwrot do Organizatora zgodnie z regulaminem doręczyciela, powoduje, że prawo do nagrody wygasa, jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w inny sposób.

 

X

Strona wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania. Obsługe plików cookies mogą Państwo zmienić w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z akceptacją plików cookies witryny. Czytaj więcej w polityce prywatności.