Strony internetowej Next77

 

next77

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celach wyraźnie określanych przez Administratora jest firma Next77, z siedzibą w Krakowie, na ul. Bonarka 11, 30-415 Kraków (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) „Administrator”).
 2. Korzystanie z podstawowej wersji strony internetowej nie wymaga podania danych osobowych, wymaga tego korzystanie z Formularza zgłoszenia oraz korzystanie z usług Administratora.
 3. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w tym udostępnionych przez użytkowników strony internetowej, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług serwisowych, a w szczególności w wykonaniu zawartych umów o świadczenie usług serwisowych, w celu przyjmowania zleceń, kontaktu z Panią/Panem, odesłania sprzętu. Administrator przetwarza  Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i  wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną.
 5. Administrator może gromadzić następujące Pana/Pani dane osobowe: dane podane przez Pana/Panią w Formularzu zgłoszenia, podane dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa), dane adresowe, dane kontaktowe (e-mail, telefon), dane przekazane przez Panią/Pana konieczne do świadczenia usługi serwisowej w konkretnej sprawie.
 6. Czas przetwarzania i przechowywania Pani/Pana danych jest ograniczony do okresu przedawnienia roszczeń wynikających z podstaw przetwarzania, a po tym okresie będą one anonimizowane bądź usuwane.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy  z Administratorem.
 8. Administrator będzie przekazywał Państwa dane osobowe tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych  np. dostawca usług IT, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane Państwa dane osobowe będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.
 9. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. Prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pana/Pani dotyczące, a jeżeli ma to miejsce do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: a) cele przetwarzania; b) kategorie odnośnych danych osobowych; c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
  2. Prawo żądania sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych.
  3. Prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem.
  4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem.
  5. Prawo  wyrażenia  sprzeciwu wobec  przetwarzania swoich  danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  6. Prawo  do przenoszenia  swoich danych osobowych,  tj. prawo otrzymania od Administratora  swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Administrator dokona takiego przesłania jeżeli będzie to technicznie możliwe.   Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z zawartą z Państwem umową lub na podstawie Państwa zgody.
 10. Mogą Państwo  realizować prawa, o których mowa w ustępie 9 kontaktując się z Administratorem według danych wskazanych w ustępie 1.
 11. Przysługuje Państwu  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego w rozumieniu RODO) w zakresie przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 13. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania).

 

X

Strona wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania. Obsługe plików cookies mogą Państwo zmienić w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z akceptacją plików cookies witryny. Czytaj więcej w polityce prywatności.